• لیست پایان نامه های گرایش فلسفه و کلام در حوزه علمیه

  موضوع : پایان نامه های فلسفی
  تاریخ ارسال : جولای 5th, 2012
   قرار گرفته در سایت توسط  :       3 نظر    ارسال شده در حدود 4 سال قبل


  رویکردی است کلامی و قرآنی در مورد مفهوم، مراتب و متعلقات ایمان. در این تحقیق سعی شده ابتدا دیدگاههای معتزله، اشاعره، مرجئه و امامیه در مورد مفهوم و مراتب ایمان بیان گردد. سپس لوازم خروج از ایمان و خصوصیات مؤمنان و معیارهای کفر فسق تبیین شود. نویسنده به تفصیل دیدگاههای متکلمان بزرگ امامیه مانند شیخ …
  پژوهشی است در ادله امکان تناسخ و اثبات استحاله وقوع آن، این پایان در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول کلیّاتی راجع به مفهوم تناسخ، مبانی اعتقاد به آن، دلایل قائلان به تناسخ و ادله نقلی و عقلی مربوط به آن و همچنین دیدگاه فلاسفه مشهور درباره آن ذکر می گردد. در بخش دوم مبانی و دلایل مربوط به تناسخ مورد…
  تحلیلی است از تعدد نفس و روح و یا وحدت آن دواز منظری قرآنی و فلسفی. در این پایان نامه سعی شده با بهره گیری از آیات قرآن و روایات معصومین و همچنین قواعد فلسفی ابتداء مفهوم نفس و روح بررسی گردیده سپس اتحاد آنها یا امتیاز آنها از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نگارنده ضمن بیان دیدگاه فلاسفه ای ما…
  پژوهشی است درباره سیر تکاملی بشر از دیدگاه استاد مطهری با عنایت بر آیات و روایات. در این پایان نامه نخست به جهان بینی توحیدی و ویژگی های منحصر به فرد آن در جهت رساندن انسان ها به کمال حقیقی اشاره شده، سپس سنن الهی که در نظام علّی و معلولی حاکم بر جهان آفرینش، تربیت و کمال انسان ها مؤثر است، مورد برر…
  چکیده: انسان پیوسته در حال رجوع به سوی حیّ لایموت است و در هر مقطعی از جهان به مرحله ای از کمال باید دست یابد و چون برزخ، عالم متصل به دنیاست و پس از وفات به طور یقین باید به آنجا هجرت کند، سزاوار است تا اندازه ای که میسور است، نسبت به آن معرفت کسب کند و بفهمد به چه مکانی سفر می کند و چگونه در آنجا …
  بررسی و تبیین حقوق فردی و اجتماعی اهل بیت(ع) است با بهره گیری از آیات، روایات و استدلال های عقلی. نویسنده در ضمن دو بخش ابتدا به حقوق فردی از قبیل حق معرفت و اعتقاد به اهل بیت(ع)، تولی و تبری، زیارت و توسل، و حق شکرگذاری نسبت به اهل بیت(ع) اشاره کرده و سپس به حقوق اجتماعی آنان همچون حق امامت و رهبر…
  بررسی ماهیت، اقسام، ویژگی ها و کیفیت نزول وحی در ادیان ابراهیمی و بیان اشتراکات و اختلافات آنها می باشد. در این تحقیق ماهیت و اقسام وحی در دین اسلام، یهودیت و مسیحیت به صورت جداگانه مطرح شده و سپس ویژگی های وحی در این سه دین با یکدیگر مقایسه گردیده است. نگارنده به وحی زبانی، وحی نوشت…
  بررسی رابطه دین و دولت و نقد مبانی سکولاریسم با توجه به آموزه های قرآنی است، در این رساله سعی شده جهان شمول بودن احکام اسلام پرداخته شده و اثبات گردد که انسان به تنهایی و به کمک عقل و علم نمی تواند به همه نیازهای دنیوی خویش پاسخ مناسب دهد. در این راستا نویسنده به نقد علم گرایی افراطی و اومانیسم که ا…
  در این پژوهش انسان از نظر قرآن کریم و فلسفه و عرفان طی چهار فصل با این عناوین بررسی و تدوین شده است: بخش اول، انسان کامل از دیدگاه قرآن; بخش دوم، انسان کامل از دیدگاه عرفا; بخش سوم، انسان کامل از دیدگاه عقل; بخش چهارم، نظری اجمالی و مقایسه ای به انسان کامل از دیدگاه قرآن، عرفا و برهان.
  در پایان نامه حاضر سعی شده معیارهایی برای تمییز صفات ذات از صفات فعل به دست داده شود و مطالب آن در هفت فصل با این عنوان ها آمده است: توضیح صفات، توضیح اسماء، تفاوت اسم و صفت، اقسام صفات و اسماء الهی، توضیح فعل و اسماء افعال الهی، بررسی نظریات فلاسفه و متکلمین راجع به امهات صفات حق تعالی، بررسی معیار…
  این پایان نامه در پنج فصل به بررسی تسبیح موجودات از دیدگاه قرآن، روایات، فلسفه و عرفان پرداخته است: فصل اول، تسبیح موجودات از دیدگاه قرآن; فصل دوم، تسبیح از دیدگاه مفسران; فصل سوم، تسبیح موجودات از دیدگاه روایات; فصل چهارم، تسبیح موجودات در حکمت متعالیه; فصل پنجم، تسبیح موجودات در عرفان اسلامی.
  پژوهشی است درباره سیر تکاملی بشر از دیدگاه استاد مطهری با عنایت به آیات و روایات. در این رساله، نخست به جهان بینی توحیدی و ویژگی های منحصر به فرد آن در جهت رساندن انسان ها به کمال حقیقی اشاره شده و سپس سنن الهی که در نظام علّی و معلولی حاکم بر جهان آفرینش و تربیت انسان ها مؤثر است، مورد بررسی قرار …
  تحلیلی است فلسفی درباره تعدد نفس و روح و یا وحدت آن دو از منظر قرآن و حدیث. نگارنده ضمن بیان مفهوم نفس و روح، به بررسی دیدگاه فلاسفه ای مانند: ملاصدرا، ابن سینا، ارسطو و افلاطون درباره موضوع تعدد نفس و روح پرداخته و به دیدگاه آیات و روایات در این زمینه استناد جسته و نتیجه گرفته که اختلاف نظرها در م…
  بررسی ادله امکان تناسخ و در نهایت اثبات استحاله وقوع آن است. این تحقیق در دو بخش به مفهوم شناسی تناسخ، مبانی اعتقاد به آن، دلایل قائلان به تناسخ، ادله نقلی و عقلی مربوط به آن، و دیدگاه فلاسفه مشهور درباره آن می پردازد و مبانی و دلایل مربوط به تناسخ را نقد می کند و ضمن ارائه مباحثی راجع به معاد جسما…
  نگرشی تطبیقی بین دیدگاه شیعه و آیین کاتولیک درباره رابطه ایمان و عمل می باشد. رساله حاضر در سه بخش ترتیب یافته است. در بخش نخست رابطه ایمان و عمل از منظر شیعه بررسی شده و بدین منظور، مفهوم ایمان، افزایش و کاهش پذیری ایمان، اسلام و ایمان، ولایت و ایمان، و رابطه عمل و ایمان مورد بحث واقع شده است. در …
  تحقیقی درباره غرض و غایت در افعال الهی از دیدگاه متکلمان اسلامی و با توجه به آیات و روایات است. نویسنده ابتدا به اهمیت غرض و غایت در افعال الهی اشاره نموده و از سیر تاریخی بحث سخن رانده و بر ضرورت طرح بحث غرض و غایت در افعال الهی تأکید ورزیده است. سپس تحت عنوان هستی شناسی غایت، به اثبات غایت و پاسخ…
  بررسی دیدگاه دو متکلم بزرگ شیعه و اهل سنت، سید مرتضی و قاضی عبدالجبار در موضوع امامت با توجه به آیات و روایات است. نویسنده در فصل نخست مسئله چیستی امامت را از نظر این دو عالم بررسی کرده و نشان داده که در این زمینه بین این دو اتفاق نظر وجود دارد. در فصل دوم ضرورت امامت را به اثبات رسانده با این تفاو…
  تبیین مفهوم علم غیب و تعیین مصادیق آن بر اساس آیات و روایات است. این رساله مشتمل بر شش فصل است. در فصل نخست به مفهوم شناسی مفردات موضوع رساله و بیان اقسام غیب پرداخته شده و در فصل دوم علم غیب تعریف شده و در فصل سوم دو قسم عالم به غیب بالذات و عالم به غیب به علم مستفاد و فیضی مورد بحث قرار گرفته است…
  بررسی اراده به عنوان یکی از اوصاف الهی از دیدگاه شیخ مفید، علامه طباطبایی و اسپینوزا می باشد. در این رساله پس از بیان کلیات تحقیق، اراده الهی از دیدگاه وجودشناسی، اراده الهی از دیدگاه معناشناسی، اقسام و مراتب اراده الهی، رابطه اراده الهی با دیگر صفات الهی، غرض و غایت افعال حق تعالی، و اراده الهی و …
  پژوهشی است درباره ذات و صفات الهی از دیدگاه سید مرتضی با توجه به آیات و روایات. در این تحقیق، بعد از معرّفی شخصیت سید مرتضی، تفاوت های اساسی بین کلام شیعه با معتزله و اشاعره بیان گشته تا توهم پیروی متکلمان شیعه از آنان در ذهن ها زدوده شود. سپس به تبیین اثبات صانع از طریق برهان حدوث و قدم پرداخته شد…
  تبیین سنت های خدا در مورد فرد و جامعه با استفاده از آیات و روایات است. پژوهش حاضر در سه بخش تحت عنوان سنن تکوینی، سنن تشریعی مطلق و سنن تشریعی مقید ارائه شده است. نویسنده در بخش اول به بررسی نُه سنت از قبیل سنت خلق، تقدیر، قضا، نظم و اتقان صنع، تدبیر، زوجیت اشیا، هدایت عامه، اجر و رزق پرداخته است. …
  تبیین سنت های خدا در مورد فرد و جامعه با استفاده از آیات و روایات است. پژوهش حاضر در سه بخش تحت عنوان سنن تکوینی، سنن تشریعی مطلق و سنن تشریعی مقید ارائه شده است. نویسنده در بخش اول به بررسی نُه سنت از قبیل سنت خلق، تقدیر، قضا، نظم و اتقان صنع، تدبیر، زوجیت اشیا، هدایت عامه، اجر و رزق پرداخته است. …
  چکیده (فارسی): ایمان مورد نظر کی یرکگور نه تنها فراتر از عقل است، بلکه در برابر عقل قرار می گیرد؛ و آن والاترین فضیلتی است که انسان می تواند بدان نائل گردد. ایمانی که باید به نحو سوبژکتیو بدست آید، نه به طریق ابژکتیو. ایمان دلبستگی شورمندانه و بی حدّ و حصر به سعادت ابدی است. ایمان باور به پارادوکس …
  چکیده (فارسی): این رساله شامل تقریر و گزارشی است از تفسیر مارتین هایدگر از موضوع اراده(خواست) قدرت همچون دانش و همچون متافیزیک. این موضوع عنوان یکی از بخشهای مجلد سوم کتاب هایدگر با نام نیچه است. هایدگر در آن مجلد به تبیین و بررسی نقد نیچه در خصوص دو مفهوم اساسی متافیزیک یعنی حقیقت و دانش(معرفت) می…
  چکیده (فارسی): یکی از مباحثی که موجب اختلافات خانوادگی بین زن و شوهر می شود، نشوز یا عدم اطاعت یکی از زوجین از دیگری است، تمکین نقطه مقابل آن است. نشوز حقیقت شرعی ندارد و در قرآن و نصوص دینی نیز به همان معنای لغوی و عرفی بکار رفته است. فقها و حقوقدانان امارات نشوز را به قولی و فعلی تقسیم می کنند که…
  چکیده (فارسی): نظام فلسفی شوپنهاور که هم در گروه فلسفه های ایده آلیستی طبقه بندی می شود و هم در گروه فلسفه های رمانتیسیتی، در اساس بر مبنای یک ایده ی واحد بنا شده است، ایده ای که در خصوص نظریه ی او پیرامون واقعیت بنیادینی است که در ورای تمامی موجودات واقعی قرار دارد. این ایده ی واحد حاصلِ باورِ فلس…
  چکیده (فارسی): چکیده: مسأله شر از موضوعات مهم، و شاید مهمترین موضوع، در مباحث فلسفه دین است. این مساله تا قبل از دیویدهیوم صورتبندی و جهت گیری چندان دقیقی نداشت. به همین دلیل رویهمرفته پاسخهای خداباوران به آن کلّی بوده است. هیوم نخستین فیلسوفی است که مسأله شر را به شکل دقیق و با جهت گیری مشخّصی بی…
  چکیده (فارسی): این پایان نامه به بررسی رابطه ی بین ضرورت و واقعیت از دیدگاه ارسطو می پردازد. ضرورت در آثار ارسطو به گونه های بسیاری به کار می رود که از یک سو همه ی آنها به یک معنای واحد اشاره می کنند و از سوی دیگر حوزه ی کاربرد آنها و نحوه ی کاربردشان متفاوت است. دو حوزه ی عمده ی کاربرد ضرورت در آث…
  چکیده (فارسی): چکیده مسئله شرور از کهن ترین مسائل در حوزه اندیشه بشری است که نه تنها فیلسوفان را، بلکه عموم مردم را درگیر نموده و آنها را وادار به اندیشه و سوال در این باره کرده است. انسان، که هدفش، آسایش و آرامش است همواره از وجود موانع در این راه، شاکی است او با روبرو شدن با شرور، به این سوال فکر…
  چکیده (فارسی): چکیده یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در معارف بشری و الهی«انسان کامل» می باشد. نظر به اهمیت این موضوع در طول تاریخ پژوهش های متعددی پیرامون آن صورت گرفته است. مسأله انسان کامل همواره در آراء و افکار فیلسوفان مهم بوده و جایگاه بسیار والایی داشته است. اگرچه در آثار فلاسفه اعم از شرق …
  چکیده (فارسی): کانت به دلیل توجه ویژه به انسان، با عمق و دقت فلسفی زیادی وارد فلسفه سیاسی می شود؛ به طوری که او را گاهی پدر لیبرالیسم می خوانند.از سویی مفهوم خودآیینی که وی در اخلاق خود به کار گرفت ، مفهومی است که محتوای آن با ارزش های لیبرالی یعنی انسان مداری، جهان شمولی، برابری ، آزادی و …تناظر…
  چکیده (فارسی): چکیده “معنای زندگی چیست؟”پرسش مبهمی است که یافتن پاسخ آن، آرزوی دیرینه ی انسان، از گذشته تا کنون بوده است. ذهن و ضمیر انسان ها از دیر باز با پرسش های بنیادینی از هستی مواجه بوده و هست. مجموعه ی سؤالاتی که بر محور وجود و بودن در این جهان متمرکز بوده اند، در اندیشه ی انسان ام…
  چکیده (فارسی): استدلال اخلاقی بر وجود خداوند در دوران جدید اهمیت یافته است. در این دوران، اعتبار پنج طریق آکویناس برای اثبات وجود خدا مورد تردید قرار گرفته است و خداباوران ترجیح داده اند براهینی ملموس تر و محسوس تر بر وجود خداوند ارائه کنند. افزون بر این، با خاتمه ی قرون وسطی، مبانی اخلاق دینی متزل…
  چکیده (فارسی): کانت در طبع دوم کتاب «نقد عقل محض» در مبحثی تحت عنوان «رد ایده آلیسم»، برای پاسخ به شکاکیت در باب عالم خارج، استدلالی ارائه می کند تا نشان دهد که وجود اشیاء خارجی شرط ضروری آگاهی از خود در زمان است و از این رو حتی تجربه درونی که از نظر دکارت تردیدناپذیر بود، تنها بر مبنای تجربه بیرون…
  چکیده (فارسی): تأملات هگل و خواجه نصیر در باره ی حکمت عملی در تاریخ فلسفه از جایگاه ویژه ایی برخوردار است. در این پژوهش با تمرکز بر نظریه های حقوقی هگل و خواجه نصیر به بررسی تطبیقی آراء این دو فیلسوف در این باره پرداخته شده است . خانواده، جامعه و دولت مهمترین موضوعاتی می باشند که در این پژوهش به آن…
  چکیده (فارسی): یکی از مسائل اصلی فلسفه در قرن بیستم، مسئله ی زبان بوده است. فلاسفه ی بزرگ این قرن هریک به نحوی به این موضوع پرداخته اند. در این میان می توان دو رویکرد عمده نسبت به زبان را تشخیص داد: رویکرد فلاسفه ی تحلیلی و رویکرد فلاسفه ی قاره ای. فلاسفه ی تحلیلی می کوشند از طریق تحلیل منطقی زبان،…
  چکیده (فارسی): کوشش علم “اخلاق” در راستای کمک به انسان جهت کشف فضیلت های راستین و رسیدن او به سعادت و کمال است. اهمیت این بحث در پاسخ به این پرسش مشخص می شود که «کدام یک از آموزه های اخلاقی، انسان را در رسیدن به سعادت و کمال یاری می کند؟» از میان تمام نظریات مختلف و متفاوت، نظریه ی اخلاقی…
  چکیده (فارسی): چکیده: مقولات مهم علم و دین و اخلاق و چیستی و مناسبات بین آنها از مباحثی است که پیشینه ی تاریخی طولانی در فرهنگ بشری داشته است و بویژه در رشته ی فلسفه دین – که به صورت نوین اش عمری طولانی ندارد و به بررسی پرسش های بنیادین ناظر به دین غالبا به روش پیشینی می پردازد- بخش مهمی را به خود …
  چکیده (فارسی): در فلسفه جدید و معاصر تقریباً هرگونه بهره گیری از مفهوم بازی در جهت ارائه نگاه نو و یا تقابل با سنتی کهن قرار میگیرد. پرسش این رساله این است که مفهوم بازی چگونه از عهده این مهم برمی آید و آنچه در تقابل با آن قرار میگیرد چیست؟ در بخش اول میبینیم کانت با اینکه حکم ذوقی را عینی و شناختی…
  چکیده (فارسی): دستهای از واقعیتها وجود دارند که وجودشان کاملاً وابسته به توافق میان انسانها است. یعنی وجودشان صرفاً به سبب آن است که انسانها بر این باورند که آنها وجود دارند؛ واقعیتهائی نظیر پول، مالکیت و زوجیت. این دسته از واقعیتها را “واقعیتهای نهادی” نامیده اند. این نامگذاری از آن روست…
  چکیده (فارسی): چکیده وقایع خارق عادت بسیاری در دوران پس از پیامبران، منسوب به افراد و مکان های مقدس در اسلام و مسیحیت نقل می شوند. درباره ی اصل وجود و کارکرد این وقایع که در اسلام به نام کرامت و در مسیحیت به نام کلی معجزه خوانده می شوند هم در نظر عموم متدینان و هم عالمان ادیان اختلاف نظر ها…
  در پاسخ به این پرسش که آموزه ی تناسخ چرا و چگونه در ذهن و زبان مسلمانان نمود پیداکرد، دست کم سه تبیینِ تاریخی- جغرافیایی، انسان شناختی و تجربی می توان ارائه کرد. در تبیین تاریخی- جغرافیایی باید سه جریان قوی را پیش چشم داشت: نخست، روابط اقتصادی- فرهنگیِ مسلمانانِ شرق جهان اسلام با بوداییان و هندوان ا…
  موضوع اصلی در این تحقیق، تبیین « مسأله وحدت ادیان» از نگاه ابن عربی عارف بزرگ اسلامی و ملاصدرا موسس حکمت متعالیه می باشد. آیا گوهر ادیان واحد است و همه اختلافها به سطح ظاهری و صوری آنها برمی گردد؟ در قرن اخیر و در حوزة دین و مباحث معرفت شناسی نیز دو دیدگاه جدید مطرح شده است: 1- تئوری «وحدت متعالی اد…
  چکیده تعاریف ملاصدرا از ایمان در آثار او متنوع و متکثر و گاهی به ظاهر متعارض اند. این تکثر و تعارض، جستجوی روش وی در این مسأله را ضروری می نماید. ملاصدرا به دسته بندی آراء گذشتگان در تعریف ایمان می پردازد. او عناصر مطرح شده در تعاریف را تفکیک می کند و مفهومی محوری در میان آنها جستجو می کند. این مفهو…
  چکیده: در طول تاریخ براهین مختلفی از ناحیه حکما و فیلسوفان برای اثبات خداوند اقامه گردیده است که از آن جمله می توان به برهان حرکت ارسطو، برهان واجب و امکان ابن سینا و برهان حدوث متکلمین اشاره نمود. از جمله ویژگیهای مختص انسان که او را از سایر موجودات متمایز می نماید؛ عقل و دل است، عقل و دل که در لسا…
  در این پایان نامه تلاش بر آن است که تجربه دینی (تجربه عرفانی) به عنوان یکی از مسائل نسبتا جدید فلسفه دین تبیینی فلسفی در میان گفته های مولانا جلال الدین محمد بلخی پیدا کند. انسان از نگاه مولانا ، در یایی است که معدن اسرار حق است ، او بزرگترین رنج زندگی این دنیایی خود را دور ماندن از وصال حضرت حق می …
  ولایت از زمره نعمتهای الهی میباشد که سر مکنون و مکتوم حقیقت عرفان میباشد و از مکتوم ترین حقایق انسان کامل است که پس از زهد وریاضات و مقامات بدین حقیقت نائل می آید .از صدر اسلام تا کنون عرفای ناموری پا در عرصه هستی گذاشته و هر یک به سهم فهم و مقام خویش بیانی از اسرار الهی داشته اند و نیز به بیان حقیق…
  نبوت از جمله مهمترین مباحث فلسفی کلامی است. کلامی از آن جهت که از جمله مباحث مطرح شده در حوزه ی عقیده ی دینی است و فلسفی از آن جهت،که مباحث نبوت با بسیاری از مبانی و مسائل فلسفی ارتباط وثیق دارد. در این مبحث سؤالات فراوانی قابل طرح است. پیش از هر چیز سؤال از حقیقت و ماهیت نبوت است. اینکه نبی کیست و …
  آن گونه که از آثار و اندیشه های استاد شهید، مرتضی مطهری (ره) برمی آید اخلاق مجموعه ای از باید و نبایدهاست که در حوزه رفتار فردی و اجتماعی انسان مطرح می شود. اخلاق، ریشه در فطرت آدمی دارد و از آن جایی که احکام عقلی براساس حسن و قبح ذاتی افعال اند عقل آدمی قادر است این باید و نبایدها را تشخیص دهد. و ا…
  چکیده حکیم ابو معین ناصرخسرو قبادیانی ملقب و متخلص به حجت ، یکی از داعیان اسماعیلی است که پس از گرایش به این مذهب به عنوان حجت جزیره خراسان به دعوت مردم به مذهب اسماعیلی و بیعت گرفتن از آن ها با خلفای فاطمی مصر مأمور شد . وی در فلسفه و حکمت شهرت بسیاری یافت و در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد فاطمیان به ن…
  جان لانگ شاو آستین یکی از فلاسفه ی مکتب آکسفورد است که به جای زبان مابعد الطبیعه به زبان عادی و روزمره رجوع می کند. آستین یک روش بررسی غیرفلسفی زبان را توسعه داد که این روش برای روشن شاختن تمایزاتی که در کاربرد روزمره ی زبان وجود دارد، طراحی شده بود. علت شهرت او تصور خاصی است که از نحوه ی پرداختن به…
  در این رساله سعی شده است اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر به صورت موضوعی بحث شود و اهم موضوعاتی که در این مکتب در باب وجود انسان، جهان و رابطه ی انسان با جهان گفته شده تحت سه موضوع کلی وجود، عدم و مرگ مورد بحث و تحلیل قرارگرفته است. ضمن آن که موضوعات مهم دیگری چون آگاهی، آزادی، مسؤلیت و اضطراب که در اگز…
  افلاطون، در فایدون می کوشد جاودانگی نفس را اثبات کند. او در این دیالوگ جمعا چهار استدلال بر جاودانگی نفس می آورد که – به استثنای استدلال مبتنی بر ادواری بودن طبیعت- جملگی مبتنی و متکی بر نظریه ی مثل هستند. پژوهش شامل موارد ذیل است: مقدمه ای بر افلاطون، تمهیداتی بر استدلالهای جاودانگی نفس، دو استدلال…
  هدف پژوهش بررسی نظریه معرفت در فلسفه لاک است. هدف لاک در معرفت شناسی تجربی این است که از یک سو نشان دهد که معرفت در تجربه حسی ریشه دارد که به واسطه تاثرات دریافتی ذهن از اعیان خارجی حاصل می شود. از سوی دیگر نظرش این بود که با تامل در تجارب حسی می توان افعالی نظیر استدلال کردن، شک و باور داشتن را بدس…
  این رساله نظریه ی شناخت اسپینوزا را مورد بحث قرار می دهد. در این رساله تلاش شده است نظریه ی شناخت اسپینوزا در ارتباط با موضوعات متنوعی مانند روش شناسی، تخیل، حقیقت و خطا و… با توجه به توصیفات خود اسپینوزا ارائه گردد. این موضوعات به طرز نظام مند تحلیل می شوند تا معرفت درست و دقیقی از این نظام معرفت…
  هدف پژوهشگر: در همه ادیان، مسئله قیام مصلحی غیبی یکی از اصول مسلم مذهبی شناخته شده و تمام اقوام جهان در انتظار یک رهبر بزرگ انقلابی به سر می برند که هر کدام او را به نامی مینامند روش نمونه گیری روش پژوهش : از روش کتابخانه ای و مطالعه و فیش برداری از منابع و تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده که در این ر…
  هدف پژوهش حاضر آشنایی هرچه بیشتر با فلسفه اخلاق ارسطو و زودون غبار فراموشی و آگاهی نسبت به این فیلسوف صاحب اندیشه می باشد. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد. نتیجه اینکه ارسطو از پیشگامان فلسفه اخلاق می باشد و از جمله اندیشمندانی است که به نحو جامعهی به این حوزه از معرفت پرداخته است.
  این رساله درباره دیدگاهها و تأویلات فلسفی فیلسوف مسلمان قرن ششم ه- شیخ شهاب الدین سهرودی درباره برخی آیات قرآن کریم است. مجموعه مصنفات خود شیخ – و تالیفات امام محمد غزالی و منابعی که در زمینه تفسیر فلسفی از آیات قرآن بوده است جمع آوری، مطالعه و فیش برداری شده است. رساله دارای چهار فصل می باشد در فصل…
  حملات سهمگینی که به فلسفه استعلائی کانت انجام گرفته، در اینجا بع پاسخ دهی آنها پرداخته می شود. لشگر نگارنده بیش از هر چیز از تجهیزات سنجش خرد ناب سود جسته است. به عبارتی بیش از دفاع کانت بررسی میشود که کانت اصالتا در باب سه موضوع ریاضیات، نفس و وجود چه میگوید. یعنی با زیر و رو کردن واژه به واژه سنجش…
  در این رساله ابتدا زمینه های تاریخی و فکری مؤثر بر تفکر دکارت از جمله پیشرفت های علمی و قرون شانزدهم و هفدهم، تفکر شکاکان معاصر دکارت و آموزش های مذهبی و ریاضی دکارت در مدرسه لافلش مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده با بررسی آثار برجسته دکارت از قبیل قواعد، گفتار، تأملات و … تصویر کاملی از ماهیت روش …
  بررسی نظریه هنر افلاطون با نگاهی به نیچه و هیدگر تاملی پیرامون معنای هنر نزد افلاطون و نسبت آن با مفاهیمی چون » حقیقت « و » زندگی « می باشد و بر آنست تا دیدگاه نیچه و هیدگر را درباره نستب مفاهیمی که افلاطون میان » هنر « ٬ » حقیقت « و » زندگی « برقرار می کند بررسی کند. در این رساله از آن جهت دیدگاه ا…
  هدف این پژوهش بررسی دیدگاه اندیشمندان و فلاسفه بزرگ مغرب زمین و مسلمانان درباره سعادت انسان و راه نیل به آن با تاکید بیشتر بر نظرات دو اندیشمند افلوطین و ابن مسکویه درباره سعادت و شرح تفسیر آن می باشد. روش پژوهش روش کتابخانه ای بوده است. طرح پژوهش در این پایان نامه ابتدا نظرات فیلسوفان بزرگ درباره س…
  هدف پژوهش مقایسه و بررسی دیدگاههای علامه محمدتقی جعفری و ترتراندراسل، به عنوان دو دیدگاه الهی و مادی در خصوص بعضی از مسائل خداشناسی، دین و انسان شناسی و همچنین توضیح و بررسی نقدهای علامه جعفری بر افکار راسل در زمینه موارد فوق الذکر روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است، فیش برداری از مطالب، ط…
  در این رساله نظریات وینگنشتاین در باب زبان مورد بحث قرار گرفته است. مسئله زبان مسئله مهم و محوری فلسفه ویتگنشتاین است که در باب آن دو نظریه متفاوت را در طول دو دوره فعالیت فلسفی اش مطرح کرده است. فصل اول این رساله به بررسی علل اهمیت زبان در فلسفه ویتگنشتاین و تفاوت و تشابهی که میان نظریات دو دوره وج…
  هدف پژوهش ترجمه قسمتی از کتاب فلسفه ذهن نوشته پیتر اسمیت و ا. ر. جونز و تطبیق آن با علم النفس ملاصدرا برای روشن شدن حقیقت نفس بدن و رد نظریه ثنویت دکارتی می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای است. طرح پژوهش : مقایسه تفکرات دکارت و ملاصدرا در مورد علم النفس صررایی در ارائه پاسخ به مشکلات فلسفی معاصر می باشد…
  پایان نامه حاضر و ترجمه چهارمقاله اول کتاب دکارت ویراسته جان کاتینگهام به همراه مقدمه و حواشی است. فلسفه دکارت و تاثیر وی در تاریخ تفکر و حائز اهمیت بسزایی است. بامطالعه تاریخ فلسفه بعد از دکارت نقش و تأثیر وی روشنتر می شود. این مقالات که توسط جان کاتینگهام ویراستاری شده است و منتجی از مقالاتی است ک…
  پژوهش شامل موارد ذیل است: زندگی ارسطو، نگاهی به تاریخ پیدایش پولیس، رابطه شهروندی، ارسطو و منابع حقوق طبیعی( فردمیلر ) آیا حقوق طبیعی در ارسطو وجود دادر؟( ریچارد کراوت )، فضیلت سیاسی و طبیعت بشری در ارسطو ( جولیا آناس )، مبانی مدنیه د رنظر ارسطو ( استفان اورسن )
  پژوهش شامل موراد ذیل است زندگینامه و آثار کانت، اهمیت مکان و زمان از نظر کانت، زمان و مکان از دیدگاه لایب نیتس، نیوتن و کانت، نقش زمان و مکان در حساسیت استعلایی، تعریف شهود، تقسیمات شهود، تعریف حساسیت وماده و صورت معرفت، تبیین های متافیزیکمی و استعلایی زمان و مکان، اثبات ماتقدم ( کلیت و ضرورت ) شهود…
  هدف پژوهش بررسی رساله ی منون افلاطونی است. منون از محاورات دوره ی میانی افلاطون است. این رساله ی کوچک اما مهم دربردارنده ی نظریه ی برابری فضیلت و معرفت و همچنین نظریه ی یادآوری است. آموزه ی اخلاقی مطرح شده در این رساله، برخلاف نظریه ی یادآوری، از مهمترین تعالیم سقراطی نیز قلمداد می شود. یکسان گیری ف…
  پژوهش شامل موارد ذیل است : زندگینامه جان لاک، اوضاع سیاسی انگلستان در قرن هفتم، اوضاع علمی اروپا در قرن هفتم، تاریخچه نظریه قرارداد اجتماعی، حقوق طبیعی از نظر لاک و حقوق الهی پادشاهان و وضع جنگ، انحلال حکومت و حق انقلاب
  این رساله در چهار فصل با عناوین : تاریخچه جبر و اختیار ، معتزله، اشاعره و نظر امر بین الامرین تدوین شده است، در فصل تاریخچه ، اولین کسی که پافشاری بر جبر کرده نام برده شده است و این جبرگرائی از بعد اسلام تا واقعه کربلا و سلسله ی امویان وعباسیان بررسی شده و دو مذهب اشاعره و معتزله و مؤسسان ایندو مذهب…
  مباحث معرفت شناسی فلسفه ای افلاطون موضوع اصلی این رساله است که نخست در قالب مقدمه ای به بحث اجمالی در باب معرفت شناسی پرداخته و در دو بخش کلی ارائه می گردد. بخش نخست که به تفصیل نظریات افلاطون در رساله تئتتوس و سوفسطایی را مورد بررسی قرار داده است در چهار فصل ارائه میگردد. فصل اول به رد ادراک حسی به…
  رساله حاضر٬ حاصل ترجمه هفت فصل (از فصل ۳۱ تا ۳۷ ) از کتاب تاریخ فلسفه فردریک کاپلستون به انضمام مقدمه و تحشیه از مترجم است که پاورقی نویسنده متن انگلیسی با علامت * و تحشیه مترجم با اعداد از یکدیگر متمایز شده اند. فصل ۳۱ تا ۳۷ به ترتیب از فصل ۱ تا ۷ شماره گذاری شده اند. موضوع فصل ۳۱٬ زندگی٬ آثار٬ شیو…
  پژوهش شامل موارد ذیل است: نفس انسان به عنوان حقیقت وجودی وی، اصالت، اثبات، تجرد و بقای آن، معرفت نفس، ضرورت خودشناسی و خودسازی به عنوان فایده خودشناسی، انواع نظریات اخلاقی نظریه های فلاسفه راجع به مفهوم فضیلت، جایگاه خودشناسی در اخلاق فضیلت، نظر فیلسوفان برجسته که در سنت اخلاق فضیلتند، فضیلت به عنوا…
  دیدگاه ها و آراء کلامی علامه ی طباطبایی که موضوع این پژوهش قرار گرفته از متن آثار ایشان، استخراج و در هشت فصل، شامل صد و بیست و یکی عنوان – که اهم آنها در ذیل می آید – گردآوری و تبویب گردیده است. فصل اول – آفرینش: خلق و امر، زندگی پیش از دنیا، بداء، عرش، ملائکه. فصل دوم – اسماء و صفات: قاهریت، تدبیر…
  این رساله در چهار فصل با عناوین : تاریخچه جبر و اختیار، معتزله، اشاعره و نظر امر بین الامرین تدوین شده است، در فصل تاریخچه، اولین کسی که پافشاری بر جبر کرده نام برده شده است و این جبرگرائی از بعد اسلام تا واقعه کربلا و سلسله ی امویان وعباسیان بررسی شده و دو مذهب اشاعره و معتزله و مؤسسان ایندو مذهب ا…
  این رساله درباره دیدگاهها و تأویلات فلسفی فیلسوف مسلمان قرن ششم ه- شیخ شهاب الدین سهرودی درباره برخی آیات قرآن کریم است. مجموعه مصنفات خود شیخ – و تالیفات امام محمد غزالی و منابعی که در زمینه تفسیر فلسفی از آیات قرآن بوده است جمع آوری، مطالعه و فیش برداری شده است. رساله دارای چهار فصل می باشد در فصل…
  هدف این پژوهش بررسی دیدگاه اندیشمندان و فلاسفه بزرگ مغرب زمین و مسلمانان درباره سعادت انسان و راه نیل به آن با تاکید بیشتر بر نظرات دو اندیشمند افلوطین و ابن مسکویه درباره سعادت و شرح تفسیر آن می باشد. روش پژوهش روش کتابخانه ای بوده است. طرح پژوهش در این پایان نامه ابتدا نظرات فیلسوفان بزرگ درباره س…
  هدف پژوهش مقایسه و بررسی دیدگاههای علامه محمدتقی جعفری و ترتراندراسل، به عنوان دو دیدگاه الهی و مادی در خصوص بعضی از مسائل خداشناسی، دین و انسان شناسی و همچنین توضیح و بررسی نقدهای علامه جعفری بر افکار راسل در زمینه موارد فوق الذکر روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است، فیش برداری از مطالب، ط…
  هدف پژوهش تعیین معنای راستین و سعادت و مقایسه ی دیدگاههای فارابی و صدرا و تاثیر جهان شناسی و انسان شناسی فلسفی ایشان ب رسعادت شناسی آنها بوده است. روش تحقیق دراین رساله، روش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای است که بون هیچگوتنه پیشداوری انجام گرفته . ترجمه و شرح سخنان فارابی و ملاصدرا، نحوه اجرای آن بوده…
  پایان نامه حاضر به بیان مبانی اصلی فلسفی که ملاصدرا در تفسیر قرآن خود در نظر داشته و با توجه به آن مبانی به تفسیر قرآن پرداخته می پردازد. روش پژوهش کتابخانه ای است. در ابتدا مطالب گردآوری شده و سپس مورد پردازش قرار گرفته است. در طرح پژوهش سه مبنای اصلی زبان شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی مورد ب…
  هدف پژوهش بررسی این نکته می باشد که با توجه به اینکه این دو فیلسوف بسیار اثر گذار در جامعه فلسفی خویش بوده اند٬ نتایج فلسفی هر یک به چه شکل بوده است. روش نمونه گیری به صورت کتابخانه ای می باشد. در طرح پژوهش ابتدا بررسی معرفت شناسی نزد کانت٬ سپس بررسی معرفت شناسی نزد ملاصدرا و در نهایت بررسی و تطبیق …
  هدف پژوهش: عوامل و آسیب هایی تربیت دینی ما را تهدید می کند. روش پژوهش: کتابخانه ای طرح پژوهش: در این تحقیق سیر شناخت انسان و توجه به اینکه انسان دارای فطرت و عقل و اختیار می باشد و اینکه انسان با این خصوصیات را چه آفت ها و آسیب هایی تهدید می کند و بعد از شناخت آن روش مبارزه با آن آسیب ها بیان شده اس…
  هدف پژوهش اثبات این موضوع است که امام علی ( ع ) شاگرد مکتب قرآن بوده و خداشناسی و توحید وی بر مبنای تعلیمات وحی و نبوت است و بعد از پیامبر گرامی او تنها کسی است که خدا را در حد اعلی کمال و جلال و جمال می شناسد و بهترین الگو جهت خداشناسی امت اسلامی می باشد. پس از مطالعه کتابهای فراوان در مورد خداشناس…
  هدف پژوهش ارائه راهی نوع برای کنترل حد مرزهای اخلاقی پلیس در غالب اخلاق حرفه ای می باشد. پژوهش به صورت کتابخانه ای ( و در واقع با استفاده از کتابها٬ مجلات٬ مقالات٬ برنامه ریزی تلویزیونی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر که از طریق مکاتبه و یا اینترنت صورت گرفته است ) تهیه شده است. نتایج نشان می دهد وج…
  هدف پژوهش بررسی فلسفه اخلاق از دیدگاه کانت و نشان دادن تمایز این فلسفه با فلسفه ها و نظریات اخلاقی دیگر و همچنین تاکید بر نکاتی که در فلسفه اخلاق کانت دارای اهمیت ویژه ای است. روش پژوهش کتابخانه ای است. نتیجه کلی نشان میدهد تمام نظریه های اخلاقی به گونه ای به نسبیت در حوزه اخلاق می انجامد و تنهای نظ…
  هدف پزوهش شناخت انسان اصیل و فرد تفرد یافته از نظر فیلسوفان و نیز شناخت چالش های انسان و بررس موقعیت و یا وضعیتی است که انسان در آن موقعیت خود را تثبینت می کند. روش پژوهش کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان داد که رسیدن به امید ، شادی، آرامش سه عامل از واقعیت های زندگانی هستند که فیلسوفان اگزیستانس با…
  هدف این پژوهش کشف و بررسی نکات و مضمون هایی در فلسفه دوران مدرن است که ادامه و بسط آنها به فلسفه پست مدرن انجامیده است. روش پژوهش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تاریخی بوده است. در طرح پژوهش آثار فیلسوفان مدرن و برخی نکات مندرج در آثار آنان در زمینه سرچشمه های فلسفه و پست مدرن، با صورتبندی های نو با…
  هدف پزوهش شناخت انسان اصیل و فرد تفرد یافته از نظر فیلسوفان و نیز شناخت چالش های انسان و بررس موقعیت و یا وضعیتی است که انسان در آن موقعیت خود را تثبینت می کند. روش پژوهش کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان داد که رسیدن به امید ، شادی، آرامش سه عامل از واقعیت های زندگانی هستند که فیلسوفان اگزیستانس با…
  هدف این پژوهش کشف و بررسی نکات و مضمون هایی در فلسفه دوران مدرن است که ادامه و بسط آنها به فلسفه پست مدرن انجامیده است. روش پژوهش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تاریخی بوده است. در طرح پژوهش آثار فیلسوفان مدرن و برخی نکات مندرج در آثار آنان در زمینه سرچشمه های فلسفه و پست مدرن، با صورتبندی های نو با…
  هدف پژوهشگر بررسی و تحقیق پیرامون موضوع « بررسی مضامین قرآنی دعای ابوحمزه ثمالی و اثبات این فرضیه که کلام و گفتار معصومین علیه السلام همان بیان و تفسیر آیات قرآن مجید بوده است. روش پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از آن منابع و بهره برداری از لوح های فشرده ی احادیث معصومین علیه السلام …
  هدف پژوهش بررسی فقهی و حقوقی پیرامون جرم سرقت غیر حدی می باشد. روش پژوهش با اسناد به آیات و روایات فقهی و حقوقی و نظرات اساتید است. نتیجه کلی : با توجه به اینکه کمتر اتفاق می افتد سرقت جامع تمام شرایط حد شناخته شود و تقریبا همه سرقتها که به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند سرقت غیر حدی هستند لذا برای …
  هدف پژوهش آشنایی بیشتر با آراء نظریات ابن سینا و دکارت در مورد معرفت شناسی می باشد. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای است. نتیجه کلی این است که هر دو فیلسوف حصول معرفت را امری ممکن تلقی کرده و انسان را قادر به شناخت خویش و محیط اطراف خود می دانند اما راهها و روشهای رسیدن به این معرفت در نزد این دو فیلسو…
  هدف پژوهش آشنایی بیشتر با اندیشه های افلاطون و افلوطین و همچنین شناخت بهتر ایده خیر و واحد و نیز ارتباطی که با عالم پیدا می کنند و مهمتر از آن کشف رابطه ای که ایده خیر و واحد می توانند با خدا داشته باشند. روش پژوهش : مطالعه آثار این دو فیلسوف بزرگ و تعمق در نظرات آنان و همچنین مطالعه کتب و نوشته های…
  هدف پژوهش بررسی واژه های خوف و امنیت از دیدگاه قرآن و روایات و بازتاب آن دو در زندگی دنیوی و اخروی و نیز فردی و اجتماعی انسانها است روش نمونه گیری دسته بندی آیات قرآن و روایات رسیده از معصومین (ع ) و بحث و بررسی آنها است روش پژوهش کتابخانه ای است ابزار اندازه گیری …
  تشریح جایگاه تعاون و تعاضد در حکمت عملی و در فرهنگ اسلامی بیان اهمیت و ارزش داشتن روحیه تعاون و معاضدت میان مردم در جامعه اسلامی خصوصا بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و متعاقبا فواید پایبندی به این اصل مهم اجتماعی و بررسی اینکه چه عواملی در تقویت و تضعیف معاضدت و معونت در جوامع اسلامی نقش دارد. …
  چکیده:هدف پژوهش بررسی مفوم الوهیت نزد یونانیان و فیلسوفان قرون وسطی است.روش پژوهش کتابخانه ای، و گردآوری مطالب از منابع مختلف و جزوات مربوطه می باشد.نتیجه پژوهش نشان داد که می توان با صراحت گفت که خدا در قرون وسطی و نزد فیلسوفان مسیحی با جلوه ای روحانی به عنوان یک خالق و خیرمطلق و سرمدی مطرح می شود …
  چکیده:هدف از این پژوهش عبارست از بررسی مفاهیم و اصول اخلاقی و ارتباط آن با فلسفه ی افلاطون و تاکید او بر خردورزی آن هم هنگامی که شکاکیت و نسبی نگری بر آتن بود.روش پژوهش : مطالعه ی آثار مستقیم افلاطون و همچنین مطالعه آثار نویسندگان بزرگ دربارده او و همچنین استفاده از مقاله ها و مطالب در اینترنت و مجل…
  چکیده: ‫عصمت انبیاء لازمه هماهنگی خلقت است زیرا پس از احراز لزوم بعثت انبیاء و شناسایی آنها مشخص می گردد، اگر انبیاء دارای عصمت نباشند اعتماد از آنها سلب می شود و کسی بدستورشان عمل نمی کند. در نتیجه هدف خلقت لغو خواهد شد. بنابراین انبیاء باید از ناحیه خداوند حفظ شوند و هیچگونه خطا و اشتباهی از انها …
  چکیده:این پایان نامه به بررسی مساله شناخت در دیدگاه دو فیلسوف بزرگ تاریخ فلسفه افلاطون و کانت می پردازد که به تفکیک به آراء هردو فیلسوف در باب شناسایی می پردازد هدف اصلی نشان دادن ریشه ای بودن مساله شناسایی و اهمیت آن و بیان نقش ایشان در گسترش شناخت شناسی بوده است که به روش کتابخانه ای مورد تحقیق قر…

  برچسب ها : , , , , , , , ,
  3 پاسخ به “لیست پایان نامه های گرایش فلسفه و کلام در حوزه علمیه”

  1. رضوان رحمتی پور می‌گه:

   مطالب و اساتید عالی هستند.اما در موردمطالب لازم همه جزوات ومطالب را دوست دارم در دسترس باشد و مطالعه کنم.

  2. رضوان رحمتی پور می‌گه:

   برای مثال جزوات درموردشرور استاد گرجیان دردسترس نیست.

  3. راضي می‌گه:

   سلام ممنون از سايت خوبتون.خداقوت

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *